નિરાધાર વૃદ્ધ પેન્શન યોજના (વૃદ્ધ પેન્શન યોજના- રાજ્ય સરકાર) આ યોજના સંપૂર્ણ માહિતી જાણો.

નિરાધાર વૃદ્ધ અને નિરાધાર અપંગને નાણાંકીય સહાય યોજના

યોજનાનો ઉદ્દેશ:

નિરાધાર વૃદ્ધો અને અપંગ નિરાધારોને નિભાવ માટે નાણાંકીય સહાય આપવી.

પાત્રતાના ધોરણો

  • અરજદારની ઊંમર ૬૦ વર્ષથી વધુ હોવી જોઈએ. અપંગ અરજદારના કિસ્સામાં ઊંમર ૪પ વર્ષથી વધુ અને અપંગતાની ટકાવારી ૭૫% થી વધુ હોવી જોઈએ
  • ૨૧ વર્ષથી વધુ વયનો પુત્ર ન હોવો જોઈએ. પુત્ર હોય પરંતુ શારીરિક, માનસિક અપંગતા ધરાવતો કે કેન્સર, ટી. વી ગંભીર માંદગીથી પીડાતો હોય.
  • અરજદારની વાર્ષિક આવક
    • ગ્રામ્ય વિસ્તાર માટે રૂા.૪૭,૦૦૦/-
    • શહેરી વિસ્તાર માટે રૂા.૬૮,૦૦૦ થી વધુ ન હોય

યોજનાના ફાયદા/સહાય:

રૂ. ૪૦૦/- માસિક (રાજ્ય સરકારનો ફાળો)

પ્રક્રિયા :

તાલુકા મામલતદારે નમૂનામાં અરજી કરવાની હોય છે.

અમલીકરણ કચેરી/એજન્સી/સંસ્થા

મહેસુલ વિભાગ હસ્તકના ૩૩ જિલ્લા કલેક્ટરશ્રી હેઠળના ૨૪૯ તાલુકા મામલતદારશ્રીઓ.

અન્ય શરતો : છેલ્લા ૧૦ વર્ષથી ગુજરાતમાં વસવાટ કરતો હોવો જોઈએ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *