વૃદ્ધ પેન્શન યોજના આ યોજના સંપૂર્ણ માહિતી જાણો અને શેયર કરો.

ઈન્દિરા ગાંધી રાષ્ટ્રીય વૃદ્ધ પેન્શન યોજના (વય વંદના) Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme – (IGNOAPS)

યોજનાનો ઉદ્દેશ :

રાષ્ટ્રીય સામાજિક સહાય કાર્યક્રમ  (National Social Assistance Programme(NSAP)) હેઠળ વૃદ્ધોને આર્થિક સહાય આપવી.

પાત્રતાના ધોરણો

  1. અરજદારની ઊંમર ૬૦ વર્ષથી વધુ હોવી જોઈએ.
  2. બી.પી.એલ.યાદીમાં ૦ થી ૧૬ ના સ્કોરમાં સમાવિષ્ટ.

યોજનાના ફાયદા/સહાય

  1. ૬૦ થી ૭૯ વર્ષ સુધીનાને રૂ.૪૦૦/- માસિક સહાય (રૂા.૨૦૦/- ભારત સરકાર અને રૂ. ૨૦૦/- રાજ્ય સરકાર)
  2. ૮૦ વર્ષથી વધુ ઊંમર ધરાવનારને માસિક સહાય (રૂ.૫૦૦/- ભારત સરકાર ૨૦૦/- રાજ્યસરકાર)

પ્રક્રિયા

તાલુકા મામલતદારને નિયત કરવાની હોય છે.

અમલીકરણ કરતી કચેરી/એજ્ન્સી /સંસ્થા

મહેસૂલ  જિલ્લા કલેક્ટરશ્રી હેઠળના ૨૪૯ તાલુકા મામલતદારશ્રીઓ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *