કુંવરબાઈનું મામેરુ યોજના આ યોજના સંપૂર્ણ માહિતી મેળવો અને શેયર કરો યોજના લાભ મેળવો.

 • અનુસૂચિત જાતિની પુખ્ત વયની બે કન્યાના લગ્ન પ્રસંગે કુંવરબાઇના મામેરાની યોજના હેઠળ ₹.૧૦,૦૦૦/- ની સહાય આપવામાં આવે છે.
નિયમો અને શરતો
પાત્રતાના માપદંડો

 

વાર્ષિક આવક મર્યાદા ગ્રામ્ય વિસ્તાર માટે શહેરી વિસ્તાર માટે
રૂ. ૧,૨૦,૦૦૦/- રૂ. ૧,૫૦,૦૦૦/-

સિધ્ધિ

 

જાતિ સિધ્ધિ
સા.શૈ.પ.વ. ૧૭૯૦૬
આ.પ.વ. ૪૫૨૯
 • આ યોજનાનો લાભ અનુસૂચિત જાતિઓને (ગુજરાત રાજ્યના મૂળ વતનીઓને) જ મળવાપાત્ર
 • આ યોજનામાં વાર્ષિક આવકમર્યાદા ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં ₹.૧,૨૦,૦૦૦/- અને શહેરી વિસ્તારમાં ₹. ૧,૫૦,૦૦૦ છે.
 • કુંટુંબની બે(૨) પુખ્તવયની કન્યાના લગ્ન પ્રસંગ સુધી આ યોજના હેઠળ લાભ મળવાપાત્ર
 • પુન: લગ્નના કિસ્સામાં આ યોજના હેઠળ લાભ મળવાપાત્ર રહેશે નથી.
 • કન્યાની વયમર્યાદા લગ્ન સમયે ૧૮ વર્ષ અને યુવકની વય ૨૧ વર્ષ હોવી જોઇએ.
 • લગ્‍નના બે વર્ષની અંદર સહાય માટે અરજી કરવાની રહેશે.
 • સાત ફેરા સમૂહલગ્ન આયોજિત જિલ્લામાંથી કુંવરબાઇનું મામેરૂ યોજનાની સહાય મળવાપાત્ર થશે.
 • સમૂહલગ્નમાં ભાગ ભાગ લેનાર લાભાર્થી કન્યા સાત ફેરા સમૂહલગ્ન યોજના તેમજ કુંવરબાઇનું મામેરૂ યોજનાની તમામ શરતો પરિપૂર્ણ કરતી હોય તો આ બંન્ને યોજનાઓ હેઠળ લાભ મેળવવા પાત્ર રહેશે.
રજુ કરવાના ડોક્યુમેન્‍ટ
 • કુટુંબની બે કન્યા સુધી લાભ મળવા પાત્ર છે.

સહાયનું ધોરણ

 • મામેરા માટે રૂ. ૧૦૦૦૦/- ની સહાય કન્યાના નામે ચેકથી

નાણાકીય જોગવાઇ (રૂ. લાખમાં)

જાતિ ૨૦૧૮-૧૯ ની જોગવાઇ ફાળવેલ ગ્રાન્ટ થયેલ ખર્ચ
સા.શૈ.પ.વ. ૧૫૦૦.૦૦ ૧૭૯૦.૫૮ ૧૭૯૦.૫૮
આ.પ.વ. ૩૨૫.૦૦ ૪૫૨.૯૦ ૪૫૨.૯૦

 

 • કન્યાનું આધાર કાર્ડ
 • કન્યાનું ચૂંટણીકાર્ડ
 • કન્યાના પિતા/વાલીનું આધાર કાર્ડ
 • સક્ષમ અધિકારીશ્રી પાસેથી મેળવેલ કન્યાની જાતિનો દાખલો
 • સક્ષમ અધિકારીશ્રી પાસેથી મેળવેલ યુવકની જાતિનો દાખલો (જો હોય તો)
 • રહેઠાણનો પુરાવો (રેશનકાર્ડ/ વીજળી બિલ/ લાઇસન્સ/ ભાડાકરાર/ ચુંટણી કાર્ડ પૈકી કોઈ પણ એક)
 • કન્યાના પિતા/વાલીની વાર્ષિક આવકનો દાખલો
 • કન્યાની જન્મ તારીખનો આધાર (L.C. / જન્મ તારીખનો દાખલો / અભણના કિસ્સામાં સરકારી ડૉક્ટરનું પ્રમાણપત્ર)
 • વરની જન્મ તારીખનો આધાર (L.C. / જન્મ તારીખનો દાખલો / અભણના કિસ્સામાં સરકારી ડૉક્ટરનું પ્રમાણપત્ર)
 • લગ્ન નોંધણી પ્રમાણપત્ર
 • બઁક પાસબૂક / રદ કરેલ ચેક (કન્યાના નામ પાછળ પિતા/વાલીનું નામ હોય તે)
 • કન્યાના પિતા/વાલીનું એકરારનામું
 • કન્યાના પિતા/વાલીનું બાંહેધરીપત્રક
 • જો પિતા હયાત ન હોય તો મરણનો દાખલો
 •  નોધ. ફોર્મ ઓનલાઈન ભરવાનુ રહેશે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *