દરેક વ્યક્તિને કોરોનાથી ડરવાની જરૂર નથી, ફક્ત આવા લોકો કોરોનાને પોતાનો શિકાર બનાવી રહ્યા છે

આજે, આખી દુનિયા કોરોના વાયરસથી વાકેફ છે, ઘણા લોકો આ વાયરસનો શિકાર બન્યા છે, આ વાયરસના…