પ્રધાનમંત્રી મુદ્રા યોજના આ યોજના વિશે સંપૂર્ણ માહિતી જાણો.

હેતુ: બેંક અથવા નાણાકીય સંસ્થાઓ દ્વારા સુક્ષ્મ એકમોને આવક મેળવવા અને બિન કૃષિ પ્રવૃત્તિઓ માટે રૂ.૧૦ લાખ…

અટલ પેન્શન યોજના આ યોજના લગતી સંપૂર્ણ માહિતી જાણો

હેતુઓ: અટલ પેન્શન યોજનાએ ભારતના નાગરિકો માટે ખાસ કરીને અસંગઠિત ક્ષેત્રના કામદારો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરતી…

પ્રધાનમંત્રી જીવન જ્યોતિ વીમા યોજના આ યોજના લાભ મેળવા માટે સંપૂર્ણ માહિતી જાણો.

હેતુ :આર્થિક સુરક્ષાના અભાવ હેઠળ જીવન જીવતા મહત્તમ લોકોની સુરક્ષા માટે ખાસ પ્રધાનમંત્રી જીવન જયોતિ વીમા…